Regulamin sklepu internetowego 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Boka Butik, dostępny pod adresem internetowym www.bokabutik.pl prowadzony jest przez Oskara Maronna prowadzącego działalność gospodarczą: Boka Butik Oskar Maronna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 645 – 244 – 9664, REGON 385566559

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów a także do Przedsiębiorców na prawach konsumenta i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

§ 2

Definicje

  

   1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą tj. Boka       Butik Oskar Maronna wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 645 – 244 – 9664, REGON 3885566669

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca  jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
 3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bokabutik.pl
 4. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem a także dz Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta a także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto Konsumenta a także do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Konsumenta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Konsumenta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Konsumentem a także do Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3

Dane kontaktowe

 1. Adres wykonywania działalności: ul. Reta 14/3, 43-190 Mikołów
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@bokabutik.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 532-415-280
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 

ING Bank Śląski S.A. 87 1050 1386 1000 0097 2627 4781

 1. Konsument a także do Przedsiębiorca na prawach konsumenta może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Konsument a także do Przedsiębiorca na prawach konsumenta może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową 
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną kupującego będącego Konsumentem a także Przedsiębiorcą na prawach konsumenta 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez kupującego będącego Konsumentem i/lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Imię i nazwisko Konsumenta,  Nazwa Firmy w przypadku Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres dostawy oraz adres e-mailowy, numer telefonu
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Konsument a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 1. przesyłka kurierska InPost  po przedpłacie 
 2. przesyłka kurierska InPost pobraniowa,
 3. Przesyłka do paczkomatu Inpost
 1. Konsument i/lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z następujących metod płatności:
 1. Płatność za pobraniem
 2. Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy wskazane w §3 niniejszego regulaminu
 3. Płatności elektroniczne realizowane przez Przelewy24 (szybki przelew lub płatność kartą). 

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

4. Sprzedawca oferuje darmową dostawę w przypadku zamówienia powyżej 250,00 zł (wartość produktów) tylko w przypadku opłacenia zamówienia z góry (poprzez Przelewy24, lub płatność tradycyjnym przelewem).

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży (termin płatności, wysyłka i dostawa zamówienia)

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Konsumentem a także Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez kupującego będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Konsumenta a także Przedsiębiorcy na prawach konsumenta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta: 
 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient będący konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Konsument a także Przedsiębiorca na prawach konsumenta  obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.
 1. Dostawa Produktu do Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w § 8 niniejszego regulaminu.
 2. Nie ma możliwości odbioru osobistego.
 3. Termin dostawy produktu do Konsumenta / Przedsiębiorcy na prawach konsumenta  na terenie kraju wynosi 1-5 dni roboczych.
 4. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.
 1. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy; zwrot

 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi oraz/lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez niego osobie.
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty wraz ze zwracanym towarem na adres: Boka Butik Oskar Maronna, ul. Reta 14/3, 43-190 Mikołów, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail: biuro@bokabutik.pl
 5. Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy dostępny jest w załączniku na stronie www.bokabutik.pl
 6. Produkt zwracany nie może nosić śladów użytkowania: zagnieceń świadczących o użyciu odzieży, śladów zapachowych oraz wizualnych (zabrudzeń kosmetykami), odzieży wypranej. W przypadku zwrotu odzieży z widocznymi śladami użytkowania, Sprzedawca ma prawo odstąpić od dokonania zwrotu i odesłać towar do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najniższy koszt dostawy oferowany przez Boka Butik. 
 3. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie podlegają zwrotowi. W przypadku częściowego zwrotu zamówienia koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi z uwagi na stałe koszty wysyłki towaru.
 4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 8. Produkt należy odesłać na koszt Kupującego, paczki ze zwrotami płatne za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Konsument / Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Ponadto, chcielibyśmy podkreślić, iż zwrotom oraz wymianie nie podlegają następujące produkty:
• bielizna osobista: body, bielizna oraz stroje kąpielowe

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący / Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Wszelkie reklamacje i zwroty należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować oraz odesłać w stanie nie naruszonym na adres: Boka Butik Oskar Maronna ul. Reta 14/3, 43-190 Mikołów, wraz z poprawnie uzupełnionym formularzem reklamacyjnym / zwrotu, które są do pobrania na stronie. Formularz można przesłać również w wersji elektronicznej na adres: biuro@bokabutik.pl najpóźniej w dniu doręczenia towaru do Sprzedawcy.
 3. Koszt przesyłki reklamowanego produktu ponosi Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, paczki wysyłane za pobraniem nie będą przez Sprzedawcę odbierane.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 5. Przesłanie innego formularza aniżeli ten dostępny na stronie bokabutik.pl lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta / Przedsiębiorca na prawach konsumenta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
 7. W przypadku zauważonych braków w przesyłce, prosimy o niezwłoczny kontakt,  nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.
 8. Z godnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku do Przedsiębiorców na prawach konsumenta

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta a także Przedsiębiorcę na prawach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta  posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta  uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 2. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem / Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, a Sprzedawcą. 
 3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta  może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Regulamin jest dostępny pod adresem www.bokabutik.pl/regulamin

3. Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta  ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

4. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Konsumentów / Przedsiębiorców na prawach konsumenta   poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta  . Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów i/lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta   korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.