Regulamin konkursu „100zł na letnią kolekcję w BOKA Butik”

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest BOKA Butik Oskar Maronna, ul. Reta 14/3, 43-190 Mikołów, NIP: 6452449664
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/bokabutik (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
6. Konkurs trwa od 9.06.2020 do 14.06.2020 do godziny: 24:00
7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15.06.2020 za pośrednictwem FanPage.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

Zadanie konkursowe

9. Zadanie konkursowe polega na: określeniu który produkt z asortymentu dostępnego na stronie https://bokabutik.pl osoba biorąca udział w konkursie lubi najbardziej, który chciałaby posiadać i dlaczego. Na jaką okazję wybrałaby ten produkt, lub komu podarowałaby aby czuł się w nim dobrze.
11. W konkursie zostanie wybranch 2 zwycięzców. Z zastrzeżeniem, że jeden użytkownik może pozostawić 1 komentarz.
10. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą dwóch użytkowników, których komentarze uznają za bardziej kreatywne – w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest: kupon rabatowy na 100zł do wykorzystania na stronie https://bokabutik.pl na wszystkie produkty (koszt dostawy ponosi organizator)
12. Nagrodę można odebrać mailowo lub poprzez profil użytkownika w serwisie Facebook
13. Kupon należy zrealizować nie później niż do dnia 31.08.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność.
14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.